شمارش آرا در برخی شعب اخذ رأی در تهران آغاز شد.

شمارش آرا در برخی شعب اخذ رأی در تهران آغاز شد.