دانشگاه علوم پزشکی گلستان جدیدترین آمار بیماران کرونایی در استان را اعلام کرد.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان جدیدترین آمار بیماران کرونایی در استان را اعلام کرد.