تاریخ تکرار می‌شود؛ با خوب‌ها و بدهایش. این‌گونه است که «حر» کربلا که نماد عاقبت به‌خیری است به دفعات در تاریخ تکثیر شده است و کم نبوده‌اند افرادی که با یک فرصت‌شناسی، یک دلشکستگی خالصانه و به مدد یک نظر عنایت سرنوشتی حرگونه پیدا می‌کنند….

تاریخ تکرار می‌شود؛ با خوب‌ها و بدهایش. این‌گونه است که «حر» کربلا که نماد عاقبت به‌خیری است به دفعات در تاریخ تکثیر شده است و کم نبوده‌اند افرادی که با یک فرصت‌شناسی، یک دلشکستگی خالصانه و به مدد یک نظر عنایت سرنوشتی حرگونه پیدا می‌کنند.