در ویدئو زیر ، نقطه ضعف بزرگ بمب افکن B2 را بررسی می نماییم .این هواپیمای 2 میلیون دلاری در هنگام باران نمی تواند پرواز کند .پنتاگن دستور داده که هنگام باران و یا حتی شرجی هوا نباید پرواز کند ….

در ویدئو زیر ، نقطه ضعف بزرگ بمب افکن B2 را بررسی می نماییم .این هواپیمای 2 میلیون دلاری در هنگام باران نمی تواند پرواز کند .پنتاگن دستور داده که هنگام باران و یا حتی شرجی هوا نباید پرواز کند .