معاون وزیر انرژی روسیه گفت: بخش نفت، گاز و معدن، بهترین منبع برای مردان مناسب ارتش است.

معاون وزیر انرژی روسیه گفت: بخش نفت، گاز و معدن، بهترین منبع برای مردان مناسب ارتش است.