نمایندگان موافق با وزارت باغگلی در وزارت آموزش و پرورش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

نمایندگان موافق با وزارت باغگلی در وزارت آموزش و پرورش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.