انتشار خبری باورنکردنی از یک دختر دانشجوی هندی که در اقدامی عجیب زبان خود را قطع کرد تا به حاجتش برسد! همگان را شوکه کرد.

انتشار خبری باورنکردنی از یک دختر دانشجوی هندی که در اقدامی عجیب زبان خود را قطع کرد تا به حاجتش برسد! همگان را شوکه کرد.