بریتنی اسپیرز لغو حکمی قانونی که کنترل بسیاری از جنبه‌های زندگی‌اش را به پدرش واگذار کرده بود، «بهترین روز زندگی‌اش» توصیف کرد.

بریتنی اسپیرز لغو حکمی قانونی که کنترل بسیاری از جنبه‌های زندگی‌اش را به پدرش واگذار کرده بود، «بهترین روز زندگی‌اش» توصیف کرد.