برگزار شدن یا نشدن کنکور امسال مسأله مناقشه‌ برانگیزی شده است. فکر می‌کنم اگر ماهیت مسأله را بشناسیم آن گاه بهتر بتوانیم درباره‌اش بیندیشیم و به قضاوت برسیم….

برگزار شدن یا نشدن کنکور امسال مسأله مناقشه‌ برانگیزی شده است. فکر می‌کنم اگر ماهیت مسأله را بشناسیم آن گاه بهتر بتوانیم درباره‌اش بیندیشیم و به قضاوت برسیم.