برگزاری کارگاه آموزشی هنر سرمه دوزی در شهرستان ملارد
برگزاری کارگاه آموزشی هنر سرمه دوزی در شهرستان ملارد

شهریاریها : به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ،کارگاه آموزشی سرمه دوزی طی هماهنگی به عمل آمده از سوی توا نبخشی سازمان بهزیستی ا ستان تهران با حضور فرزا نه نیکرو ( کارشناس توانبخشی استان تهران ) ، و یوسفی ( مدرس ) جهت آموزش به مدد جویان بهزیستی شهرستان ملارد وخا نواده های […]

شهریاریها : به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ،کارگاه آموزشی سرمه دوزی طی هماهنگی به عمل آمده از سوی توا نبخشی سازمان بهزیستی ا ستان تهران با حضور فرزا نه نیکرو ( کارشناس توانبخشی استان تهران ) ، و یوسفی ( مدرس ) جهت آموزش به مدد جویان بهزیستی شهرستان ملارد وخا نواده های آنها در بهزیستی شهرستان ملارد برگزار شد .

شایان ذکر است یوسفی خیر توا نمند از مربیان سرشناس صدا و سیما طی دو ماه در ۶ جلسه هنر سرمه دوزی را به ۱۲ نفر از مدد جویان و خا نوا ده های آنها با وسایل وتجهیزات کامل آموزشی به صورت رایگان آموزش دادند.

هدف ازاین آموزش ، توا نمند سازی واشتغال خانگی با نوان مددجو وخا نواده های آنان می باشد که به خوبی مورد ا ستقبال قرار گر فت .

در آخرین روز جلسه آموزشی از دستاوردهای مددجویان توسط مرتضی قر با نی ( ریا ست اداره ) بازدید به عمل آمد.

در این کارگاه مر تضی قر با نی ضمن تقدیر وتشکر از یوسفی مدرس این اداره اذ عان داشت : اشتغال مدد جویان از جمله ارکان مهمی است که ضرورت دارد توجه جدی به آنها شود .

وی با اشاره به این که باید تمامی اقشار جامعه به سمت کار آ فرینی هدایت شوند ،افزود :هدایت مدد جویان به سمت صنایع دستی ما نند سرمه دوزی جدای از ا ستقلال مالی باعث ایجاد انگیزه وامید به زندگی می شود .

در پایان با اهداء لوح تقدیر وهدیه ای به رسم یاد بود از یوسفی تشکر وقدر دا نی به عمل آمد .