برگزاری کارگاه آموزشی روان پویشی کوتاه مدت درشهرستان ملارد
برگزاری کارگاه آموزشی روان پویشی کوتاه مدت درشهرستان ملارد

شهریاریها به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد، کارگاه روان پویشی کوتاه مدت ویژه روانشناسان ارشدباحضور۱۷نفرشرکت کننده درمرکزمشاوره النادرشهرستان ملاردبرگزارشد.مدرس این کارگاه دکترعلی رضازرندی بود.این کارگاه مجهزبه دوربین مداربسته وآینه یک طرفه می باشد. دکترزرندی مطالبی رادرخصوص برگزاری درمان روان پویشی بیان نمود، وی اذعان داشت : روان درمانی پویشی شیوه ای ازروان درمانی […]

شهریاریها به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد، کارگاه روان پویشی کوتاه مدت ویژه روانشناسان ارشدباحضور۱۷نفرشرکت کننده درمرکزمشاوره النادرشهرستان ملاردبرگزارشد.مدرس این کارگاه دکترعلی رضازرندی بود.این کارگاه مجهزبه دوربین مداربسته وآینه یک طرفه می باشد.

دکترزرندی مطالبی رادرخصوص برگزاری درمان روان پویشی بیان نمود، وی اذعان داشت : روان درمانی پویشی شیوه ای ازروان درمانی است که به نظریه روانکاوی بناشده است .روان درمانی پویشی ازاصول نظری روانکاوی بهره می گیردتاچارچوبی منسجم برای فهم وفرمول بندی فرآینددرمانی فراهم نماید.فرمول بندی های روان پویشی شخصیت ورفتارشامل سه جزء محوری است: نخست ،جبرروانی ؛که معتقداست افکاراحساسات ورفتارافرادهرگزتصادفی نیست بلکه درعوض حاصل وقایع ذهنی ومحیطی خاصی است ؛ دوم ناهشیاری پویشی ، به این معنی که افکار، احساسات ورفتارافرادتحت تاثیروقایع ذهنی قرارداردکه نسبت به آن آگاهی کامل وجودندارد؛وسوم ،چشم انداز تحولی ، که براساس آن تجارب دوران زندگی نقش مهمی درشکل گیری   خصایص شخصیتی بازی می کنند .

همچنین درطی کارگاه یک کیس خودکشی به شکل رول پلی ایفای نقش کردکه توسط سوپر ویژه تحلیل وبررسی شد.