سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، هفدهمین گام خود را در روز 26 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برخواهد داشت.

سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، هفدهمین گام خود را در روز 26 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برخواهد داشت.