مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی چادگان یکی از مشکلات مردم منطقه است. هفته آینده تیمی کارشناسی به چادگان با دید حل مساله سفر کنند و میز چادگان تشکیل شود تا مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی شهرستان برطرف شود….

مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی چادگان یکی از مشکلات مردم منطقه است. هفته آینده تیمی کارشناسی به چادگان با دید حل مساله سفر کنند و میز چادگان تشکیل شود تا مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی شهرستان برطرف شود.