مسابقات گرندپری فرمول ۱ روسیه با برخی تغییرات و حضور تماشاگران در سوچی برگزار خواهد شد.

مسابقات گرندپری فرمول ۱ روسیه با برخی تغییرات و حضور تماشاگران در سوچی برگزار خواهد شد.