وزیر کشور : از امشب برگزاری مراسم عزاداری در اماکن بسته و سرپوشیده ممنوع است.

وزیر کشور : از امشب برگزاری مراسم عزاداری در اماکن بسته و سرپوشیده ممنوع است.