رحمانی فضلی موفقیت در کنترل و مهار بیماری کوود ۱۹ را منوط به همراهی و همدلی مردم دانست.

رحمانی فضلی موفقیت در کنترل و مهار بیماری کوود ۱۹ را منوط به همراهی و همدلی مردم دانست.