برگزاری دوره  آموزشی بینایی سنجی در شهرستان ملارد
برگزاری دوره  آموزشی بینایی سنجی در شهرستان ملارد

شهریاریها : به گزارش روا بط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، کلاس آموزشی بینایی سنجی ، ویژه مرا کزپیش د بستا نی ومهد های کودک وپایگا ه های بسیج سپاه پا سداران ا نقلاب ا سلامی شهرستان ملارد در یکی از پایگا ه های بسیج شهرستان ا نجام شد . این کارگاه با حضور بیش […]

شهریاریها : به گزارش روا بط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، کلاس آموزشی بینایی سنجی ، ویژه مرا کزپیش د بستا نی ومهد های کودک وپایگا ه های بسیج سپاه پا سداران ا نقلاب ا سلامی شهرستان ملارد در یکی از پایگا ه های بسیج شهرستان ا نجام شد .

این کارگاه با حضور بیش از ۲۰ نفر از مدیران ومربیان مهد های کودک ، کلینیک ها ، مجتمع خدمات بهزیستی ، پایگا ههای کا نون پرورش فکری کودکان ، پایگا ههای بسیج سطحشهرستان و مربیان پیش د بستا نی و پرسنل با تدریس هستی علیپور در یکی از پایگا ههای بسیج شهرستان ا نجام پذیرفت.

 هستی علیپور( مد رس کا رگاه ) درباب تنبلی چشم بیان داشت ، تنبلی چشم  یکی ازانواع اختلالات بینایی است که بر اثر آن در یک چشم به ظا هر سالم ، کا هش دید مرکزی بوجود می آید .در این حالت ، گر چه سا ختمان ظا هری چشم سالم است ، اما دید چشم حتی با استفاده از عینک هم کامل نمی شود .

برای اصلاح تنبلی چشم ،کودک باید بیاموزد که از چشم ضعیف تر خود استفاده کند ، این کار با قرار دادن پوشش بر روی چشم قوی تر به مدت چند هفته ویا چند ماه قا بل ا نجام ا ست . این شیوه موثرترین روش برای درمان تنبلی چشم است .

هستی علی پور درموردمناسب سازی فضای اتاق ، نب چارت ، نوع صندلی ومحل قرار گرفتن صندلی ومبحث سنجش توضیحاتی  را ارا ئه نمود ند .

این کار گاه آموزشی در را ستای پیشگیری از تنبلی چشم بچه های ۳تا ۶ سا له با هدف پیشگیری از تنبلی چشم ، بصورت تئوری و عملی در یکی از پایگا ههای سطح شهر ستان ا نجام پذیرفت .