رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، امروز شنبه ۱۵ آبان در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، امروز شنبه ۱۵ آبان در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.