جلسه کمیته فنی روئینگ، کانو و کایاک برگزار شد.

جلسه کمیته فنی روئینگ، کانو و کایاک برگزار شد.