سرپرست تیم فوتبال نساجی گفت: مضحک است که بازی تیم ما با پرسپولیس به شهر دیگری منتقل شود.

سرپرست تیم فوتبال نساجی گفت: مضحک است که بازی تیم ما با پرسپولیس به شهر دیگری منتقل شود.