رکنا ورزشی: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با فجر سپاسی برگزار شد.

رکنا ورزشی: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دیدار با فجر سپاسی برگزار شد.