منابع خبری سه شنبه شب گزارش دادند، پادشاه عربستان سعودی رییس امنیت عمومی این کشور را به دلیل فساد مالی برکنار کرد.

منابع خبری سه شنبه شب گزارش دادند، پادشاه عربستان سعودی رییس امنیت عمومی این کشور را به دلیل فساد مالی برکنار کرد.