در این نمایشگاه که با مشارکت و همکاری حوزه هنری زنجان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری زنجان و بسیج ادارات، با هدف تولید و انتشار محتواهای هنری و به روز در رابطه با فرهنگ حجاب و عفاف برپا گردیده است، تا بدین طریق کمک شایانی به ترویج و ارتقای این ف…

در این نمایشگاه که با مشارکت و همکاری حوزه هنری زنجان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری زنجان و بسیج ادارات، با هدف تولید و انتشار محتواهای هنری و به روز در رابطه با فرهنگ حجاب و عفاف برپا گردیده است، تا بدین طریق کمک شایانی به ترویج و ارتقای این فرهنگ در جامعه نماید.