دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: اخیرا ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده و با وجود این، هر کیلو برنج پاکستانی برای مصرف‌کننده به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
نوشته برنج پاکستانی کیلویی ۲۵ هزار تومان! اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: اخیرا ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده و با وجود این، هر کیلو برنج پاکستانی برای مصرف‌کننده به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
نوشته برنج پاکستانی کیلویی ۲۵ هزار تومان! اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.