با مشخص شدن برنامه پارالمپیک توکیو، رقابت‌های پاراکانو در روز‌های ۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

با مشخص شدن برنامه پارالمپیک توکیو، رقابت‌های پاراکانو در روز‌های ۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.