معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور از اقدامات جدید این سازمان در خصوص طراحی زیرساخت‌های لازم جهت سطح‌بندی خدمات اشتغال و پیاده‌سازی نظام ارجاع معلولان خبر داد….

معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور از اقدامات جدید این سازمان در خصوص طراحی زیرساخت‌های لازم جهت سطح‌بندی خدمات اشتغال و پیاده‌سازی نظام ارجاع معلولان خبر داد.