برنامه «ایران» از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی، در این قسمت به معرفی هنرمند و نقاش کشورمان، ایران درودی، شهر ایذه در استان خوزستان ، یک صنعت گر ایرانی و علم شبیه سازی می پردازد ….

برنامه «ایران» از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی، در این قسمت به معرفی هنرمند و نقاش کشورمان، ایران درودی، شهر ایذه در استان خوزستان ، یک صنعت گر ایرانی و علم شبیه سازی می پردازد .