عباس نظریان برنامه ریزی مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد وزارت ورزش و جوانان را حرکت در مسیر تحقق بندهای اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهداف سال جهش تولید با رویکرد رونق اقتصاد ورزش عنوان کرد. …

عباس نظریان برنامه ریزی مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد وزارت ورزش و جوانان را حرکت در مسیر تحقق بندهای اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهداف سال جهش تولید با رویکرد رونق اقتصاد ورزش عنوان کرد.