نماینده دولت آلمان در امور افغانستان از سفر خود به کابل طی هفته‌های پیش رو و گفتگو با طالبان خبر داد.

نماینده دولت آلمان در امور افغانستان از سفر خود به کابل طی هفته‌های پیش رو و گفتگو با طالبان خبر داد.