سخنگوی وزارت خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری خواستار بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام شد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری خواستار بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام شد.