رکنا : یک پاترول از برف و یخ و رودخانه با موفقیت عبور کرد.

رکنا : یک پاترول از برف و یخ و رودخانه با موفقیت عبور کرد.