بارش برف و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی شهرستان چناران در استان خراسان رضوی را در نوبت صبح روز چهارشنبه تعطیل کرد.

بارش برف و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی شهرستان چناران در استان خراسان رضوی را در نوبت صبح روز چهارشنبه تعطیل کرد.