بارش برف در دومین روز از فروردین ماه ۱۴۰۲ برخی از مناطق استان اردبیل را سفید پوش کرد.

بارش برف در دومین روز از فروردین ماه ۱۴۰۲ برخی از مناطق استان اردبیل را سفید پوش کرد.