مدیرکل هسته مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور از بررسی هفت هزار و ۳۰۰ پرونده کارکنان این سازمان در سال گذشته خبر داد.

مدیرکل هسته مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور از بررسی هفت هزار و ۳۰۰ پرونده کارکنان این سازمان در سال گذشته خبر داد.