آمار های بیماری کرونا در مجموع استانهای کشور در روزهای پایانی تابستان 1400 روندی نزولی به خود گرفته است.

آمار های بیماری کرونا در مجموع استانهای کشور در روزهای پایانی تابستان 1400 روندی نزولی به خود گرفته است.