آبی های جاده مخصوص تا پایان دومین ماه از فصل تابستان 1400 در مجموع تولید حدود 169 هزار و 900 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کردند این در حالیست که سال گذشته در همین مدت آنها توانسته بودند حدود 169 هزار دستگاه خودرو تولید کنند….

آبی های جاده مخصوص تا پایان دومین ماه از فصل تابستان 1400 در مجموع تولید حدود 169 هزار و 900 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کردند این در حالیست که سال گذشته در همین مدت آنها توانسته بودند حدود 169 هزار دستگاه خودرو تولید کنند.