ضریب جینی در سال 99 نسبت به سال 98 با افزایشی جزئی به 0.4006 درصد رسیده بود که بیانگر نامطلوب تر شدن وضعیت توزیع درآمد در سال 99 است.

ضریب جینی در سال 99 نسبت به سال 98 با افزایشی جزئی به 0.4006 درصد رسیده بود که بیانگر نامطلوب تر شدن وضعیت توزیع درآمد در سال 99 است.