رشد ماهانه پایه پولی در مرداد ماه 1400 منفی به ثبت رسیده است و این در حالیست که تنها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در مرداد به حجم نقدینگی افزوده شده است، این موضوع بیانگر عطش بالای بانک ها برای وام دهی و اعطای تسهیلات است. …

رشد ماهانه پایه پولی در مرداد ماه 1400 منفی به ثبت رسیده است و این در حالیست که تنها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در مرداد به حجم نقدینگی افزوده شده است، این موضوع بیانگر عطش بالای بانک ها برای وام دهی و اعطای تسهیلات است.