شبیشه شهرستان حمیدیه در استان خوزستان است .۵۰سال است که در منطقه ی شبیشه انواع گل از جمله سنبل،آفتابگردان،زنبق و نرگس کشت میشود و برداشت آن از دی ماه تا فروردین ماه انجام میشود….

شبیشه شهرستان حمیدیه در استان خوزستان است .۵۰سال است که در منطقه ی شبیشه انواع گل از جمله سنبل،آفتابگردان،زنبق و نرگس کشت میشود و برداشت آن از دی ماه تا فروردین ماه انجام میشود.