ایلنا: آرمان یعقوب‌پور می‌گوید: تعریفی که از «مینیمال» داریم نه فقط در ایران که در اغلب کشورها کامل نیست. این تعریف با ترجمه‌ای که از این واژه تحت عنوان……

ایلنا: آرمان یعقوب‌پور می‌گوید: تعریفی که از «مینیمال» داریم نه فقط در ایران که در اغلب کشورها کامل نیست. این تعریف با ترجمه‌ای که از این واژه تحت عنوان…