فرماندار ویژه آبادان نتایج منتشره در فضای رسمی را غیر واقعی دانسته و گفت: نتایج پس از شماراش آرا و تایید از مراجع رسمی اعلام می شود.

فرماندار ویژه آبادان نتایج منتشره در فضای رسمی را غیر واقعی دانسته و گفت: نتایج پس از شماراش آرا و تایید از مراجع رسمی اعلام می شود.