دو فروند هواپیمای سبک در یک نمایش هوایی با یکدیگر در ایالت «نوادا»ی آمریکا برخورد کردند.

دو فروند هواپیمای سبک در یک نمایش هوایی با یکدیگر در ایالت «نوادا»ی آمریکا برخورد کردند.