آقای فلسفی نه تنها سخن او را تأیید نمی کند؛ بلکه پاسخ می دهد که در واکنش این بانو، حماقت جناب عالی را هم می توان دید.

آقای فلسفی نه تنها سخن او را تأیید نمی کند؛ بلکه پاسخ می دهد که در واکنش این بانو، حماقت جناب عالی را هم می توان دید.