مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران به تشریح اقدامات این شرکت برای مقابله با سد معبر‌های غیرقانونی پرداخت و گفت: شهروندان در صورت مشاهده استفاده شخصی برخی شهروندان از معابر عمومی با کله‌قندی، موضوع را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش کنند تا با آ…

مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران به تشریح اقدامات این شرکت برای مقابله با سد معبر‌های غیرقانونی پرداخت و گفت: شهروندان در صورت مشاهده استفاده شخصی برخی شهروندان از معابر عمومی با کله‌قندی، موضوع را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش کنند تا با آن برخورد شود.