ممیزی تصریح کرد: تاکنون سی و هشت پرونده از محل اجرای طرح نظارتی به شعب این اداره کل وارد و نوزده پرونده مختومه که بر اساس آراء صادره متخلفان به پرداخت جریمه یک میلیارد ریالی محکوم شدند….

ممیزی تصریح کرد: تاکنون سی و هشت پرونده از محل اجرای طرح نظارتی به شعب این اداره کل وارد و نوزده پرونده مختومه که بر اساس آراء صادره متخلفان به پرداخت جریمه یک میلیارد ریالی محکوم شدند.