پلیس انگلیس با توسل به قوه قهریه برای متفرق کردن تظاهرات چند هزار نفری ضد محدودیت‌های کرونایی، حداقل ۱۶ نفر را بازداشت کرد.

پلیس انگلیس با توسل به قوه قهریه برای متفرق کردن تظاهرات چند هزار نفری ضد محدودیت‌های کرونایی، حداقل ۱۶ نفر را بازداشت کرد.