“به جای اینکه پاسخگو باشند سریع مسئله را امنیتی می کنند و می اندازند گردن دشمن. که خودشان را تبرئه کنند/ امنیتی دانستن این موضوع، مسئله درست کردن است / امنیتی کردن موضوع و برخوردهای شلاقی این مسئله را حل نمی کند بلکه بدتر هم می کند….

"به جای اینکه پاسخگو باشند سریع مسئله را امنیتی می کنند و می اندازند گردن دشمن. که خودشان را تبرئه کنند/ امنیتی دانستن این موضوع، مسئله درست کردن است / امنیتی کردن موضوع و برخوردهای شلاقی این مسئله را حل نمی کند بلکه بدتر هم می کند.