چراغ های برج میلاد همزمان با رویداد جهانی «ساعت زمین»، امشب بمدت یک ساعت خاموش شد.

چراغ های برج میلاد همزمان با رویداد جهانی «ساعت زمین»، امشب بمدت یک ساعت خاموش شد.