مصطفی موسوی به تشریح اقدامات شهرداری این منطقه درخصوص اجرای ویدئومپینگ و پرفورمنس "هفت شهر عشق" پرداخت و به ظرفیت‌های برج آزادی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد….

مصطفی موسوی به تشریح اقدامات شهرداری این منطقه درخصوص اجرای ویدئومپینگ و پرفورمنس "هفت شهر عشق" پرداخت و به ظرفیت‌های برج آزادی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد.