این روزها، امید اندکی وجود دارد که معجزه ای رخ دهد و ایالات متحده یا ایران را متقاعد شوند امتیازی بدهند که احیای توافق برجام را تسهیل کند.

این روزها، امید اندکی وجود دارد که معجزه ای رخ دهد و ایالات متحده یا ایران را متقاعد شوند امتیازی بدهند که احیای توافق برجام را تسهیل کند.